Nový zborník o hrade!

Koncom roku 2022 sa nám vďaka finančnej podpore Banskobystrického kraja podarilo po rokoch dať dokopy a vydať zborník o našom hrade. Na 96 plnofarebných stranách sú zhrnuté najnovšie poznania o histórii hradu, výsledky archeologického výskumu, vyhodnotenie materiálnej kultúry, zhrnutá história záchrany hradu, zaujímavosti Krupinskej planiny, ochrane prírody, či poznatky z obliehacieho tábora nad hradom. Kto bude mať o knižku záujem, stačí nás osloviť počas našej prítomnosti na hrade, prípadne sa dá objednať mailom a vieme ju poslať poštou.


Posted in Krátke správy

Bohatý rok 2022

Po dvoch rokoch strádania kvôli prepuknutej pandémii, nepríjemným opatreniam a grantovej chudobe sa nám črtá bohatý rok. Podarilo sa nám totiž uspieť v podaných projektoch a tak môžeme s radosťou oznámiť, že sme získali podporu od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na pokračovanie obnovy južného portálu 3. vstupnej brány a od Nadácie Tatra banky na dobrovoľnícke aktivity, v rámci ktorých sa zhotoví nový mobiliár a podlaha v hradnej kuchyni, upravia chodníky a iné drobné práce.

Zároveň by, vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, mala koncom roka vyjsť už dlho plánovaná publikácia o hrade, v ktorej budú zhrnuté zaujímavé výsledky bádania v archívoch, vyhodnotené výsledky archeologického výskumu, bude tam aj súhrn doteraz vykonaných prác na hrade a informácie o prírodnej rezervácii a zaujímavostí v okolí.

Držte nám, prosím, všetky palce, aby sme toto dielo zvládli a úspešne zrealizovali.


Posted in Krátke správy

Zaujímavosti

Prednedávnom vyšla jedna zaujímavá elektronická knižka, ktorú vydal Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. z Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Knižka má názov Historické a súčasné miesta ťažby a spracovanie rúd na Slovensku a má dohromady 15 častí. V časti 2. a 8. máme trocha prsty aj my – prispeli sme pár fotografiami ku kapitole o Železnej Breznici a Čabradi.

Je to veľmi zaujímavé čítanie o významnej kapitole našich dejín a ich prestupu až do súčasnosti. Určite si na to nájdite čas…

Odkaz na jednotlivé kapitoly je:

https://fns.uniba.sk/jesenak2017/


Posted in Krátke správy

Zistené v archívoch

Ďalším zhodnotením doteraz prebehnutých archívnych výskumov je príspevok v zborníku s názvom „ZA BOHA, KRÁĽA A VLASŤ!“ Koháryovci v uhorských dejinách, v ktorom sa rozoberá Stavebné a funkčné členenie hradu Čabraď na základe inventárov do začiatku 17. storočia z diela Pavla Maliniaka. Prajeme príjemné čítanie.


Posted in Krátke správy

Podpora od BBSK 2016

V roku 2016 sme získali aj podporu predsedu BBSK na projekt “ Záchrana hradu Čabraď 2016″. Vďaka tomu sa podarilo zakúpiť potrebný materiál na obnovu hradu – 8 ton piesku, vápno a hlavne rezivo. Z neho sa bude zhotovovať krycia strieška nad portálom 3. brány, ktorá bude slúžiť na ochranu pracovníkov počas obnovy a zároveň ochráni samotný portál pred nepriazňou počasia v zime. Z reziva sa tiež zhotovia schodiskové stupne do suterénu 3. brány, aby sa návštevníci mohli pohodlne a bezpečne pokochať najväčším podzemným priestorom na hrade a tu uskladnenými nájdenými kamennými článkami.

plagatweb


Posted in Krátke správy

Obnova okna

V rámci projektu „Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – pokračovanie obnovy severného paláca“, ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis sa v priebehu leta realizovala obnova pôvodného okna, ktoré slúži ako vstup do paláca zo severného nádvoria. Jeho obnova sa realizovala vyše roka, no výsledok stojí za to. Konečne môžu návštevníci vstupovať do horného hradu bez obavy, že im spadne kameň na hlavu z rozadnutého muriva v otvore. Ale nezaspali sme na vavrínoch a okamžite po dokončení sa lešenie presunulo k západnej stene paláca, kde sme sa pustili do obnovy ďalšieho okna. Popri tom sa nám do prác zapojili aj naši priatelia skauti, ktorí nám pomohli vynosiť z podzemia ohromnú kopu kameňa. Všetkým za pomoc a podporu ďakujeme!


Posted in Krátke správy

Obnov si svoj dom

Obci Čabradský Vrbovok sa podarilo úspešne zapojiť do programu Obnov si svoj dom 1.4. V tomto projekte s názvom „Obnova NKP hradu Čabraď – objektu 3.vstupnej brány v spolupráci s nezamestnanými“ na hrade po dobu 6. mesiacov nájde prácu 8 dlhodobo nezamestnaných, ktorí budú pomáhať pri úprave areálu a rekonštrukčných prácach. Tento rok sa bude realizovať 1. etapa obnovy južného portálu 3. vstupnej brány, kde sa zhotoví nový portál z umelého kameňa a opravia priľahlé murivá. Zároveň sa bude čistiť hrad od náletovej vegetácie a upravovať prístupové chodníky. V ďalšej etape, realizovanej v nasledujúcich rokoch, keď vyzreje murivo sa bude realizovať domurovanie zvyšnej časti steny nad portálom tak, aby vznikol bezpečný a pohodlný vstup pre návštevníkov do horného hradu. Súčasťou realizácie bude v budúcnosti aj rekonštrukcia dreveného mostu do 3. vstupnej brány.

V tomto článku vám prinášame pár pohľadov z realizácie tohto náročného projektu, do ktorého sme čiastočne zapojení aj my.


Posted in Krátke správy

Udalosti v roku 2016

V roku 2016 sa návštevníci hradu môžu tešiť na množstvo aktivít, ktoré sa budú konať na hrade.

V prvom rade to bude realizácia projektu Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – pokračovanie obnovy severného paláca, ktorý je podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. Ako už samotný názov uvádza, jeho zámerom je stabilizovať objekt severného paláca, kde sa dokončí rekonštrukcia terajšieho vstupného otvoru, zrekonštruuje okenný otvor v západnej stene a zamuruje veľká kaverna vo východnom exteriéri a kopec iných drobných zásahov. Projekt sa bude realizovať cez víkendy, od apríla do konca septembra a zapojiť sa do neho môže ktokoľvek, kto bude mať chuť. Zároveň sa do projektu v lete zapoja aj dobrovoľníci z celého sveta v rámci letného medzinárodného tábora, realizovaného v spolupráci s Inex Slovakia.

Druhým projektom, ktorý sa bude na hrade realizovať je projekt obnovy južného portálu 3. vstupnej brány – prvá etapa. Tento projekt bol podaný obcou Čabradský Vrbovok, a  ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnov si svoj dom 1.4 má za cieľ nanovo zrekonštruovať rozpadnutý portál 3. brány tak, aby nakoniec vznikol bezpečný a pohodlný vstup do horného hradu. Samotná rekonštrukcia je rozdelená pre náročnosť na etapy – v tejto sa zrealizuje len samotný portál z umelého kameňa. V rámci projektu sa bude realizovať aj archeologický výskum interiéru 3. brány a prácu pri tom nájdu aj 6-8 dlhodobo nezamestnaní po dobu 6 mesiacov.

Veríme, že bude sa na čo pozerať a na čo sa tešiť a vopred sa ospravedlňujeme za prípadné obmedzenia, vyplývajúce z dôvodu bezpečnosti na stavenisku. V konečnom dôsledku sa to robí aj pre vás, milí návštevníci.


Posted in Krátke správy

Podpora od BBSK

Koncom roka sa nám podarilo vďaka projektu Zachráňme hrad Čabraď získať finančnú podporu Banskobystrického samosprávneho kraja.
Hrad Čabraď je neprávom zabudnutá, pomerne rozsiahla ruina stredovekého hradu, ukrytá v malebnom prostredí Krupinskej planiny. Kedysi hrdé sídlo sa zmenilo na romantickú zrúcaninu, kde zastal čas. Napriek tomu je dokladom umu a šikovnosti rúk našich predkov, klenotom, ktorý treba chrániť. To sa darí aj vďaka zanietenosti a ochote množstva dobrovoľníkov. Vo svojom voľnom čase, bez nároku na honorár a v ťažkých podmienkach, pomáhajú, priam doslova bojujú o každý kameň, aby sa hrad zachoval pre budúce generácie.
Už 15 rokov prebiehajú intenzívne snahy o záchranu hradu Čabraď. Počas týchto rokov sa množstvo dobrovoľníkov zapojilo do záchranných prác, pozostávajúcich od čistenia areálu hradu od náletovej zelene, až po obnovu a opravu murív. Pri prácach dostávajú prednosť problémové miesta, ktoré priamo ohrozujú murivá hradných objektov – prioritne zvetrané základy múrov, diery a chýbajúce líce murív, či klenby otvorov. Vďaka tomu sa podarilo zachrániť a predĺžiť životnosť veľkej časti objektov. Niektoré výsledky ich práce sú viditeľnejšie, niektoré zas menej. Dôraz je však kladený na to, aby sa obnovou zachovalo čo najviac pôvodného muriva a zvýšila bezpečnosť návštevníkov hradu. Tých každým rokom pribúda. No postupne treba opravovať aj vyššie položené časti murív, ktoré svojim rozpadom a uvoľňovaním kameňov ohrozujú nie len návštevníkov hradu, ale aj samotných záchrancov z radov dobrovoľníkov. A nejde len o bezpečnosť – rozpadom korún múrov sa naruší pomerne celistvá silueta hradu, kompaktné bloky muriva sa rozdelia na vratké pahýle, ktoré nemajú šancu odolávať poveternosti. A dôsledky pádu ohromnej masy kameňov si každý už vie domyslieť.
Obnova týchto častí murív však doteraz nebola možná, prípadne bola veľmi náročná a nebezpečná.
To sa však vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja zmenilo. Realizáciou projektu s názvom „ Záchrana hradu Čabraď“ s podporou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa podarilo zabezpečiť a na hrad doviezť lešenie, ktoré bude slúžiť práve na záchranné a konzervačné práce vyšších častí hradných objektov a korún murív. Ich stabilizáciou sa zachová hrad pre ďalšie generácie milujúce históriu a hlavne zvýši bezpečnosť návštevníkov hradu, ktorí nebudú ohrozovaný padajúcimi kameňmi a môžu si nerušene vychutnávať neopakovateľné čaro tohto miesta.
Počas realizácie projektu bola vykonaná inšpekcia vybraných miest hradného areálu a vytypovali sa miesta urgentných zásahov. Taktiež sa vďaka podpore bude môcť v roku 2016 dokončiť stabilizácia objektu severného paláca, ktorá sa prerušila práve z dôvodu nedostupnosti niektorých častí. Návštevníci sa tak dočkajú pohodlného a bezpečného vstupu do horného hradu.
Obnovená a bezpečná pamiatka bude dobrou vizitkou aj pri propagácii našej krajiny v zahraničí, nakoľko veľkú časť návštevníkov tvoria práve zahraniční turisti. Ale aj medzi dobrovoľníkmi sa nájdu ľudia z ďalekých krajín, ktorí neváhali a pomohli pri záchrane nášho kultúrneho dedičstva.


Posted in Krátke správy

Schválený projekt

I prišlo nám rozhodnutie, že schválený bol projekt náš na záchranu paláca severného. A tak od apríla do konca septembra realizovať budeme projekt s názvom “ Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – severný palác“, ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.
V rámci tohto projektu sa bude sanovať prednostne severná stena severného paláca v miestach, kde je vstup do horného hradu – zamurujú sa výpadky muriva, kaverny, odstráni sutina a urobí sa pohodlnejšia a bezpečnejšia vstupná rampa z exteriéru. Murovanie bude prebiehať výhradne pôvodnou vápennou maltou a s kameňmi, získanými na mieste, tak, aby sa dodržal čo najvernejší vzhľad pôvodného muriva. Do realizácie projektu budú zapojený aj zahraniční dobrovoľníci v rámci medzinárodného letného tábora, ktorý organizujeme spolu s Inexom. Každý, kto na hrad príde a bude mať chuť, môže sa tiež do projektu zapojiť.


Posted in Krátke správy