Urobili sme

Stručné informácie o tom, čo sme už na hrade spravili.

Počas nášho pôsobenia na hrade od roku 1997 (od roku 2000 ako Združenie RONDEL) sme urobili na hrade kus práce, ktorý niekedy nie je ani vidieť. Preto vám chceme na týchto stránkach prezentovať výber tých najdôležitejších momentov našej činnosti pri záchrane hradu.

Najprv stručne v bodoch zhrnieme, čo sme ktorý rok spravili:

Rok 1997

 • archeologický výskum prístavby II. vstupnej brány

Rok 1998

 • archeologický zisťovací výskum v 1. bašte

Rok 1999

 • archeologický zisťovací výskum v 2. bašte s jej zameraním
 • zahájenie pravidelných brigád na odstraňovanie náletovej vegetácie, ktoré trvajú doteraz

Rok 2000

 • pokračovanie v čistení hradu od náletovej vegetácie

Rok 2001

 • propagačná kultúrna akcia
 • Osadenie provizórnej strechy na II. vstupnej bráne

Rok 2002

 • začatie rekonštrukcie II. vstupnej brány v spolupráci s Čabradským Vrbovkom (domurovanie chýbajúcich častí muriva brány a časti štítovej hradby)
 • zhotovenie krovu na II. vstupnej bráne a jeho čiastočné zakrytie Cembritom (podľa pokynov KPÚ v B. Bystrici)

Rok 2003

 • konzervácia muriva priľahlých hradieb pri vstupnej bráne, kresanie kamenných kvádrov do nároží v rámci experimentu s opracovaním kameňa
 • Dokončenie zakrytia strechy Cembritom

Rok 2004

 • v spolupráci s Čabradským Vrbovkom sa zakonzervovala a zrekonštruovala prístavba II. vstupnej brány a úprava terénu v jej okolí, odvodnenie okolia brány
 • zamurovala sa drevená zárubňa do miestnosti nad prejazdom brány a opravili interiérové murivá miestnosti

Rok 2005

 • vyčistenie posledných najviac zarastených neprechodných častí hradu
 • práca v archívoch a objav predchodcu hradu Čabraď

Rok 2006

 • vyčistenie interiéru miestnosti II. vstupnej brány od sutiny a prieskum pôvodnej podlahy, jej dokumentácia
 • osadenie drevených dažďových žľabov na strechu (v lete nám vandali rozbili strešnú krytinu, následne víchrica dokonala dielo skazy)

Rok 2007

 • prestavba krovu spojená s kompletnou výmenou krytiny za odolnejšiu
 • ochrana pôvodnej tehlovej podlahy brány
 • osadenie drevenej podlahy a stropu v bráne

Rok 2008

 • dokončenie zakrytia strechy novou krytinou
 • osadenie dubových okenných rámov do okien brány
 • začiatok záchranných prác na III. bráne – odstraňovanie sutiny z interiéru
 • murovanie kavern a deštrukcií v základoch na vybraných miestach hradu
 • zrealizovanie výstavy o hrade v Krupine

Rok 2009

 • osadenie okien na II. bráne
 • osadenie informačných panelov na hrade a vyznačenie prístupového chodníka
 • práce na záchrane III. brány:
  domurovanie prerazenej klenby vstupnej chodby
  domurovanie výpadkov muriva
  začatie čistiacich prác pri odstraňovaní sutiny zo vstupnej chodby a interiéru pivnice brány
  • izolácia klenby pred zrážkovou vodou
 • záchrana okenného záklenku bašty pri západnom paláci

Rok 2010

 • domurovanie troch strielní na bastióne
 • úprava terénu v priestore bastiónu odstránením suťových kužeľov
 • domurovanie nárožia hlavnej veže
 • vykosenie hradu
 • zhotovili sa skládky kameňa, ktoré slúžia zároveň ako úkryty pre plazy

Rok 2011

 • rekonštrukcia klenieb na dvoch strielňach v opevnení
 • prešpárovanie 15m úseku opevnenia
 • zamurovanie 3m vysokej kaverny v exteriérovom základe vonkajšej hradby
 • zamurovanie okennej zárubne s mrežou v prístavbe II. vstupnej brány
 • rekonštrukcia sedílií v prejazde II. brány
 • úprava chodníkov na hrade
 • kosenie hradu
 • oprava prístupovej cesty k hradu

Rok 2012

 • rekonštrukcia klenieb na dvoch strielňach vo východnom opevnení
 • rekoštrukcia dvoch strieľní v budove čeľadníka
 • zamurovanie veľkej kaverny vo východnej časti štítového múru
 • zamurovanie kaverny v exteriéri západnej hradby (styk hradby s baštou)
 • úprava terénu za informačnými panelmi
 • vyrovnanie a rozšírenie chodníku na hornom hrade popri východnom paláci
 • kosenie hradu
 • zamurovali sme drevené konzoly v 3. bráne, aby slúžili na uchytenie strechy
 • spolupodieľali sme sa na stavbe strechy na 3. bráne (projekt, rezivo, práce…)

Rok 2013

 • rekonštrukcia tehlovej klenby dverí v interiéri 3. brány
 • rekoštrukcia nárožia budovy v hradnom jadre
 • doplnenie malty v nádvornej stene východného paláca
 • domurovanie chýbajúceho líca múru za 4. bránou
 • úprava a vybudovanie nových chodníkov
 • zhotovenie nového zábradlia na vstupnom moste
 • kosenie hradu
 • zhotovenie 1/3 stropov a provizórne zastrešenie prístavby 2. brány
 • spolupodieľali sme sa na archeologickom výskume 3. brány

Rok 2014

 • záchranné práce na objekte sýpky, vrámci ktorých sa domurovali diery v murivách, zrekonštruovali trámové kapsy a okenné záklenky, osadila pultová strieška nad pivničkou a doplnila malta v klenbe pivničky
 • doplnila sa malta v časti západného opevnenia
 • dokončilo sa zastropenie a provizórne zastrešenie prístavby 2. vstupnej brány
 • vykosil sa hrad
 • spolupodieľali sme sa na pokračovaní archeologického výskumu v priestore 3. vstupnej brány
 • zrealizovali sme už v poradí tretí medzinárodný tábor

Rok 2015

 • prebiehali záchranné práce na severnom paláci, v rámci ktorých sa domurovali špalety otvorov okien, zamurovali niektoré kaverny, upravil terén a vybudovala prístupová rampa
 • upravil terén na nádvoriach – vytrhali sa korene, odstránili kamene
 • dokončilo sa zastropenie prístavby 2. vstupnej brány
 • vykosil sa hrad
 • spolupodieľali sme sa na pokračovaní archeologického výskumu v priestore 3. vstupnej brány
 • zrealizovali sme už v poradí štvrtý medzinárodný tábor

Rok 2016

 • pokračovali práce na obnove objektu severného paláca – tu sa podarilo dokončiť rekonštrukciu vstupu v severnej stene, zrekonštruovalo sa okno v západnej stene, zamurovali sa dve kaverny, z toho jedna mimoriadne veľká v exteriéri
 • zamurovala sa kaverna v stene vstupnej chodby do podzemia 3. brány
 • upravili sa chodníky
 • v rámci veľkého projektu sa vyčistili nádvoria od kameňov a vegetácie, celý rok sa udržiaval areál pokosený
 • pomáhali sme pri realizácii obnovy južného portálu 3. brány – tu sa urobila prístupová cesta, nachystali skládky kameňa, realizoval archeologický výskum a pod.
 • objednali a zrealizovali sme odber vzoriek zachovaného dreva na dendrochronológiu
 • zrealizovali sme v poradí piaty medzinárodný dvojtýždňový dobrovoľnícky tábor

Rok 2017

 • Dokončili sme obnovu severnej steny severného paláca, kde sme zrekonštruovali dva okenné otvory (domurovali špalety, tehlové klenby a murivo nad nimi), jednu niku, ktorá vznikla čiastočným zamurovaním tretieho okna v minulosti a okrem toho sa zamurovalo pár menších porúch v stene
 • zrekonštruoval sa kúsok exteriérového líca západnej hradby, kde bol veľký plášťový odtrh
 • vyrobili dubovú zárubňu do interiéru sýpky
 • zrekonštruovali pivničku v sýpke aby sa dalo existovať na hrade aj v zime
 • zhotovili ďalšiu latrínku
 • financovali archeologický výskum malej bránky západného portálu 2. vstupnej brány, aby sa dal zrekonštruovať
 • upravili kus nádvoria horného hradu – vyzbierali kamene, upravili chodník, zatrávnili…
 • čistili hrad od náletovej vegetácie
 • zrealizovali sme už v poradí šiesty dvojtýždňový medzinárodný dobrovoľnícky tábor s Inexom

Rok 2018

 • Realizovala sa prvá etapa záchrany západnej veže, kde sa rekonštruovalo murivo spodných častí interiéru a do trámových káps sa osadil drevený strop – strecha, ktorý odvádza vodu mimo objekt. Zrekonštruovali sa tiež tri parapety v oknách veže. Zakryl sa vstup do suterénu, aby tam niekto nespadol
 • Zrekonštruovala sa výpadná bránička vedľa západnej veže
 • Obnovil sa kus exteriéru západnej obvodovej hradby a zhotovili schody k latrínkam
 • Preškárovalo sa murivo pri 6. bašte a doplnilo niekoľko menších kavern v opevnení.
 • Omietli sme pivničku v sýpke
 • Domurovala sa interiérová priečka v sýpke
 • prebehol archeologický výskum západného portálu 2. brány a vstupu do 6. bašty
 • Zhotovila sa provizórna strieška nad vstupnou rampou do pivnice 3. brány

Rok 2019

 • Realizovala sa obnova južného portálu 3. brány z umelého kameňa (1. etapa – malá bránka a bočné špalety veľkej brány)
 • Obnovili sme líce muriva so strieľňou v suteréne 3. brány
 • Preškárovali sa menšie defekty na murivách
 • Nachystalo sa rezivo na dočasné zastrešenie klenby 6. bašty
 • Čistil sa hrad od náletovej vegetácie
 • Spolupracovali sme na dvoch brigádach zameraných na ochranu plazov v podhradí

Rok 2020

S menšími obmedzeniami kvôli koronakríze sme zvládli:

 • Zrealizovalo sa provizórne zastrešenie 6. bašty
 • Pripravil sa základ na stavbu infostánku
 • Obnovila sa krytina na streche 3. brány
 • Vymenila podlaha v pivničke pod sýpkou
 • Kosilo a čistilo v areáli hradu
 • Spolupracovali sme na brigáde zameranej na ochranu plazov v podhradí
 • Opravilo sa kus muriva v suteréne 3. brány

Rok 2021

Napriek výpadku dobrovoľníkom kvôli obmedzeniam sme zvládli:

 • postavil sa prístrešok pre informátora pri vstupe do hradu
 • zhotovili a osadili sme konzoly pre uchytenie striešky nad vstupom do pivničky
 • odliali sa dva rady kvádrov ostenia portálu 3. brány a domurovali časť muriva
 • dokončila sa výmena krytiny na veľkej streche 3. brány
 • spolupracovalo sa na brigáde pri čistení podhradia od náletov

Rok 2022

 • dokončila sa pultová strieška nad vstupom do pivničky pod sýpkou
 • dokončilo sa odlievanie ostenia južného portálu 3. brány a jeho zaklenutie klenbou
 • začalo sa s rekonštrukciou okna na východnom paláci
 • kosil a čistil sa hrad
 • realizovala sa brigáda na čistenie podhradia od vegetácie aby sa zlepšili podmienky pre plazy
 • filmoval sa dokument Divoká príroda Slovenska na hrade
 • vydala sa knižka o hrade

Rok 2023

 • premurovala sa koruna južného múru na sýpke
 • pokračovalo sa v obnove južného portálu 3. brány
 • vymenila sa krytina na menšej streche 3. brány
 • dokončila sa obnova okna na východnom paláci
 • zrealizoval sa archeologický výskum na hrade
 • začalo sa s rekonštrukciou západného portálu 2. brány
 • kosilo sa na hrade a v podhradí