Venujte 2%

Ako venovať 2% z daní.

Naše združenie je registrované za príjemcu 2% z daní fyzických a právnických osôb. Pokiaľ vás zaujala naša činnosť a chcete podporiť naše aktivity vedúce k propagácii a záchrane hradu Čabraď, môžete tak urobiť poukázaním 2% z odvedených daní.
Termíny a vzory tlačív nájdete na stránkach, ktoré sa venujú tejto problematike. Nájdete tam aj množstvo informácií a odpovedí na otázky. WWW.ROZHODNI.SK

Potrebné údaje na vyplnenie tlačív:

presný názov: RONDEL
adresa: Železná Breznica 144, 962 34 Železná Breznica
IČO: 378 17 116
č.účtu: SK08 8330 0000 0026 0251 7321 – Fio Banka.

Prípadne si môžete stiahnuť už vyplnené tlačivo (zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ), doplniť svoje údaje a výšku 2% (prípadne 3% tí, ktorí majú od nás potvrdenie o odpracovaní aspoň 40 hodín) podľa potvrdenia od zamestnávateľa a doručiť ho na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.
Aktuálne VYHLÁSENIE- stiahni tu.


Zamestnanci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, nájdu príslušnú kolónku v samotnom priznaní a musia ju vyplniť tam…

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus sa vyplňuje v eurách.

Náš zámer na najbližšie obdobie…(19,5 Mb)

Projekt na rok 2012

Zámer obnovy sýpky v roku 2014 (1,5Mb)

Zámer obnovy severného paláca v roku 2015 (1,2Mb)

Zámer obnovy celého hradu (celkový návrh)(7,17 Mb)


Aby ste si mohli urobiť predstavu, na čo boli použité financie z predchádzajúceho obdobia, uvedieme tu už zrealizované projekty a tiež pripravované, či rozpracované plány.

Z 2% za rok 2003 bolo zrealizované:
Nákup materiálu na provizórne zakrytie otvorenej strany strechy na 2. bráne, kde sa bude pripájať zastrešenie prístavby.
Nákup krovinorezu, pomocou ktorého bude jednoduchšia a hlavne účinnejšia údržba objektu, nebude dochádzať k rozsiahlemu zarastaniu hradu, vďaka čomu bude prístupnejší pre návštevníkov.
Vydanie skladačky s názvom Sprievodca po hrade, kde sú pre návštevníka k dispozícii informácie o histórii hradu, fotografie, pôdorys s popisom pre lepšiu orientáciu, údaje o združení a pod. Postupne skladačku distribuujeme po okolí (k dispozícii už je v kaštieli vo Sv. Antone, na Zvolenskom zámku, v informačnej kancelárii, v obci Č. Vrbovok…)
Platili sa výdavky spojené s pátraním po materiáloch uložených v rôznych archívoch. Vďaka tomu vieme, že existovali na Čabradi neďaleko od seba hrady dva, istý čas dokonca súbežne – o tejto skutočnosti sa doteraz vôbec nevedelo.


Z 2% za rok 2004 bolo zrealizované:
Nákup kvalitného fotoaparátu, určeného na dokumentáciu hradu, archeologických nálezov a pod.
Zhotovenie a vydanie flashovej prezentácie hradu a okolia, ktorá je na CD nosiči a pútavou formou propaguje hrad, jeho okolie a aj problematiku ochrany prírody. Je určená návštevníkom hradu ako suvenír, prípadne zaujímavý darček, náučná pomôcka a pod. Postupne ju chceme doplniť o jazykovú mutáciu Anglickú, Maďarskú a Francúzsku.
Z týchto financií ešte budeme realizovať:
Nákup materiálu potrebného na opravu II. vstupnej brány (vápno, krytina a pod.)
Nákup náradia, benzínu do krovinorezu aby ste mali vykosené chodníky po hrade.


Z 2% za rok 2005 bolo zrealizované:
Nákup izolačnej fólie do zásypu pri bráne, aby nedochádzalo k zamáčaniu základov brány, nakúpilo sa náradie potrebné na práce na hrade (8m dlhý rebrík – pomocou ktorého sme osádzali dažďové žľaby, opravili strechu a pomôže pri konzervácii hradu, kúpili sa dva fúriky, izolácia na južnú stranu strechy a pod).
Vydali sme maďarskú mutáciu multimediálnej prezentácie. Obe verzie sa doplnili o aktuálne informácie, fotky, videá.
Preskúmali sme a zdokumentovali spoločne s partnermi z Prahy – CMA skupiny na výskum historického podzemia skryté zákutia našej vlasti – staré banské diela v Ľubietovej a podzemie Krupiny, Čabrade. Boli v pláne ešte ďalšie výskumy v okolí hradu, ale žiaľ, pre poruchu na vozidle sa prieskum presunul na budúci rok.
Vytvorili sme nové počítačové rekonštrukcie hradu, pričom sme ich poskytli do tlače – kniha Kamenný strážcovia 2, venujúca sa hradom stredného a východného Slovenska už je v predaji.
Prispeli sme a podporili vydanie knihy Kamenná žena od Petra Urbana, v ktorej sú zozbierané a pútavo podané povesti, príbehy a báje z Krupinskej planiny. Vrelo odporúčame na prečítanie, prípadne ako darček…


Z 2% za rok 2006 bolo zrealizované:

– riešenie sutiny v okolí II. vstupnej brány (jej zníženie a úprava, izolácia)
– zakúpili sa dve stavebné kladky, ktoré boli potrebné na dopravu materiálu na poschodie brány – pomohli pri ochrane pôvodnej tehlovej dlažby, ktorá sa zasypala vrstvou piesku, na ktorú sa položí drevená podlaha.
– výmena krytiny na tejto bráne, pretože po útoku vandalov a veternej smršte bola strecha vážne poškodená (Na nákup novej krytiny išla prevažná časť prostriedkov vrámci spolufinancovania grantu. Ako vyzerá nová strecha si môžete pozrieť vo fotogalérii)
– výroba dubových okenných rámov na II. vstupnú bránu (budú osadené do leta 2008)
– zakúpila sa a na hrade osadila 1 000 litrová nádrž na zber dažďovej vody, potrebnej na murárske práce
– samozrejmá je aj každoročná údržba chodníkov a kosenie nádvorí, aby sa návštevníci mohli nerušene pohybovať po hrade.
– a množstvo inej väčšej či menšej práce, ktorú veľakrát na prvý pohľad ani nevidno…


Z 2% za rok 2007 bolo zrealizované:

– zakrytie zvyšku strechy (napojenie na prístavbu zo západnej strany), na ktorej pokrytie už nestačili financie v minulom roku
– pokračovalo sa v obnove vstupnej brány, položila sa drevená podlaha,
– zhotovila sa železná mreža a okenica na severnom okne brány (kvôli vandalom),
– zhotovili sa okná na bráne,
– zakúpilo sa potrebné náradie a stavebný materiál a začalo s murovaním statických porúch (kavern) po hrade.
– začalo sa s odstraňovaním sutiny z III. brány (príprava na izoláciu klenby v roku 2009),
– zakúpila sa motorová píla – vďaka nej sa jednoduchšie budú zhotovovať potrebné konštrukcie na hrade (rebríky, zábradlia, latrína, bednenia klenieb, krov a pod.)
– zrealizovala sa výstava v Krupine, kde sa prezentovali všetky práce vykonané na hrade, hrad samotný a aj naše združenie. Výstava mala veľký ohlas.
– pokryli sa náklady na získanie historickým materiálov z archívov u nás a aj v zahraničí – podarilo sa tak doplniť históriu hradu o ďaľšie nové poznatky.
– priebežne sa kosili nádvoria a chodníky po hrade, aby bol hrad stále prístupný návštevníkom.


Z 2% za rok 2008 bolo v roku 2009 zrealizované:

– zachránila sa klenba strieľne na bašte západného paláca,
– zhotovenie informačného panelu na hrade (osadíme ho teraz na jar),
– vyčistila a domurovala deštrukcia klenby podzemnej chodby III. brány,
– zaizolovali sme klenbu III. brány, aby cez ňu nepresakovala voda do pivnice,
– domurovali pár kavern ohrozujúcich statiku hradu,
– nákúpili potrebné náradiae a stavebný materiál,
– podporili sme vydanie publikácie „Zlatá kniha Hontu“, ktorá vyjde v marci 2010
– zrealizovali osadenie druhej zbernej nádrže na dažďovú vodu, aby bolo s čím murovať,
– kosili a čistili hrad od náletovej vegetácie, vytvárali liahniská a zimoviská pre plazy


Z 2% za rok 2009 bolo v roku 2010 zrealizované:

– spolufinancoval sa grant, s ktorým sa realizovali záchranné práce
– domurovali sa tri strieľne (klenby a steny) na bastióne horného hradu
– domurovala sa veľká kaverna v nároží hlavnej veže (žiaľ následná prietrž mračien zničila túto prácu)
– realizovali sa menšie opravy poškodených múrov
– vykosil sa hrad od náletovej zelene
– z nakoseného krovia a zozbieraných kameňov sa zrealizovali úkryty pre plazy
– vytlačenie informačných materiálov a plagátov, ktoré sú umiestnené na infopanely na hradnom nádvorí
– zakúpil sa prostriedok na dopravu materálu na hrad, nakoľko po prietrži mračien je stav cesty veľmi zlý
– zakúpil sa materiál a náradie potrebné na hrade


Z 2% za rok 2010 bolo v roku 2011 zrealizované:

– spolufinancoval sa grant, ktorý žiadala obec a z ktorého sa dal vypracovať statický posudok a stavebno-historický prieskum III. brány
– zrekonštruovali sa dve strieľne vo vonkajšom opevnení
– domurovala sa veľká kaverna v exteriéri západnej hradby
– doplnila sa malta v špárach 15m úseku hradieb
– upravili sa chodníky na hrade
– zacelili sa najväčšie diery v prístupovej ceste na hrad
– upravil sa interiér II. vstupnej brány
– odstraňovalo sa náletové krovie a burina z hradu
– zakúpil sa ďalší krovinorez


Z 2% za rok 2011 bolo v roku 2012 zrealizované:

– prispeli sme na realizáciu pultového zastrešenia III. brány
– pred zastrešením sa na bráne realizovali prípravné práce – osadili konzoly na kotvenie strechy a domurovala jedna kaverna
– spolufinancoval sa projekt murovania horúcou maltou, v rámci ktorého sa zrekonštruovali tri strieľne a zamurovali tri kaverny v murivách opevnenia
– omietla sa časť interiéru II. brány
– zhotovili sa a osadili dvere a okenné zárubne na prístavbe II. brány
– osadil sa nový zachytávač dažďovej vody s pevnou strechou
– upravil sa 10m úsek chodníka v hradnom jadre
– odstraňovalo sa náletové krovie a burina z hradu
– dokúpilo sa chýbajúce náradie a materiál potrený na realizáciu prác
– zrealizoval sa medzinárodný tábor na hrade v spolupráci s INEX-om


Z 2% za rok 2012 bolo v roku 2013 zrealizované:

– obnova a rekonštrukcia vybraných častí hradu – domurovalo sa rozpadnuté nárožie budovy v hradnom jadre
– doplnila sa chýbajúca malta v škárach nádvornej steny východného paláca, vďaka čomu sa murivo spevnilo
– domurovala sa časť chýbajúceho líca múru nachádzajúceho sa za 4. bránou, popod ktorý vedie nový chodník
– čiastočne sa spevnil nábeh klenby na južnom pilieri západného portálu 3. brány
– zrekonštruovala sa tehlová klenby otvoru v interiéri 3. brány
– omietla sa južná stena v interiéri 2. brány
– zhotovil sa nový chodník do hradného jadra, ktorý bude slúžiť ako náhrada za vstup do hradu zo severu, keď sa bude rekonštruovať objekt severného paláca
– rozšíril sa chodník pri 2. bašte
– prekopal sa priechod 4. bránou, aby návštevníci nemuseli preliezať múr
– zhotovilo sa nové zábradlie na vstupnom moste do hradu, nakoľko staré bolo už úplne zhité
– celoročne sa odstraňovala náletová vegetácia z hradu, vďaka čomu sa podarilo urobiť digitálny model hradu
– zrealizovala sa 1/3 stropov s provizórnym zastrešením v prístavbe 2. brány
– zabezpečovalo sa zázemie pre prebiehajúci archeologický výskum 3. brány a následné prekrytie odkrytej architektúry, aby prečkala zimu a mohla byť v nasledujúcom roku zakonzervovaná
– prebiehal intenzívny archívny výskum, prinášajúci nové poznatky o histórii hradu
– zrealizoval sa medzinárodný 8 dňový tábor v spolupráci s Inexom


Z 2% za rok 2013 bolo v roku 2014 zrealizované:

– realizovala sa záchrana a stabilizácia objektu hradnej sýpky: domurovanie dier a klenieb strieľní, zastrešenie pivničky aby do nej nezatekalo
– zakúpilo sa rezivo na dokončenie stropu a provizórneho zastrešenia prístavby 2. vstupnej brány
– zabezpečovalo sa zázemie pre prebiehajúci archeologický výskum 3. vstupnej brány
– zrealizoval sa medzinárodný 8 dňový tábor v spolupráci s Inexom
– vykosili sa vybrané časti hradu od náletovej vegetácie, išlo hlavne o severné opevnenie a východný bok hradu – vďaka tomu sa podarilo dokončiť 3D zameriavanie hradnej ruiny
– zakúpilo sa náradie, materiál a potrebné vybavenie pre činnosť na hrade
– prebiehal intenzívny archívny výskum, prinášajúci nové poznatky o histórii hradu


Z 2% za rok 2014 bolo v roku 2015 zrealizované:

– realizovala sa záchrana a stabilizácia objektu severného paláca, kde sa zamurovalo 5 dier v murive a začalo sa so stabilizáciou vstupného otvoru
– zrealizovala sa nová, bezpečnejšia a pohodlnejšia vstupná rampa do horného hradu cez severný palác
– zhotovil sa nový chodník do horného hradu z východnej strany hradu
– zabezpečilo sa zázemie pre prebiehajúci archeologický výskum interiéru 3. brány
– zrealizoval sa 8. dňový medzinárodný tábor v spolupráci s Inexom
– prebehli úpravy na nádvoriach hradu- odstránili sa niektoré korene a kamene
– priebežne sa odstraňovala náletová zeleň z hradu
– zabezpečil sa nákup materiálu, náradia a potrieb pre prácu na záchrane murív


Z 2% za rok 2015 bolo v roku 2016 zrealizované:

– realizovala sa záchrana a stabilizácia objektu severného paláca, kde sa dokončila stabilizácia vstupného otvoru s náznakovou rekonštrukciou okenného rámu a rekonštruovalo jedno okno v západnej stene, ako aj zamurovala mimoriadne rozsiahla kaverna v exteriéri paláca
– zamurovali sa ďalšie dve kaverny na rôznych častiach hradu (vstupná chodba do podzemia 3. brány a pilier sýpky)
– vyčistil sa hrad od náletovej vegetácie
– spolufinancoval sa nákup stavebného materiálu použitého pri rekonštrukcii južného portálu 3. brány
– zabezpečilo sa zázemie pre prebiehajúci archeologický výskum interiéru 3. brány
– zrealizoval sa 14. dňový medzinárodný tábor v spolupráci s Inexom
– prebehli úpravy na nádvoriach hradu- odstránili sa niektoré korene a kamene
– vymenila sa provizórna krytina na pultovom zastrešení prístavby 2. brány tak, aby mohla strecha slúžiť niekoľko rokov kým sa nepostaví riadny krov


Z 2% za rok 2016 bolo v roku 2017 zrealizované:

– v plnom rozsahu sa zaplatil archeologický výskum západného portálu 2. brány
– zrealizovala sa čiastočná rekonštrukcia interiérovej priečky sýpky s dubovou zárubňou
– zobytnila sa pivnička v sýpke, kde sa urobila drevená podlaha, omietky, dvere a okná, aby sa dalo na hrade existovať aj za nepriazne počasia
– realizovala sa záchrana severného paláca, kde sa domurovali ďalšie dve okná
– vyčistil sa hrad od náletovej vegetácie
– zrealizoval sa dvojtýždňový medzinárodný dobrovoľnícky tábor v spolupráci s Inexom
– zaplatil sa odber vzoriek dreva na dendrochronológiu z jednotlivých častí hradu


Z 2% za rok 2017 bolo v roku 2018 zrealizované:

– nakúpil sa stavebný materiál, s ktorým sa murovalo na hrade
– omietla sa klenba pivničky pod sýpkou
– zhotovili sa drevené konštrukcie na hrade (dvere, schody a zábradlia)
– zhotovila sa strieška nad vstupnou rampou do podzemia 3. brány
– vyčistil sa hrad od náletovej vegetácie
– zrealizoval sa dvojtýždňový medzinárodný dobrovoľnícky tábor v spolupráci s Inexom
– nakúpilo sa náradie potrebné pri prácach


Z 2% za rok 2018 bolo v roku 2019 zrealizované:

– nakupoval sa stavebný materiál potrebný pri prácach na hrade
– zabezpečilo sa náradie a technika potrebná pri prácach na hrade
– zabezpečilo sa čistenie hradu od náletovej vegetácie
– spolupodielali sme sa na obnove južného portálu 3. brány


Z 2% za rok 2019 bolo v roku 2020 zrealizované:

 • nakúpil sa stavebný materiál potrebný na zamýšľané práce (piesok, rezivo na infostánok a strechu 6. bašty, krytinu na infostánok a 3. bránu)
 • provizórne sa zastrešila 6. bašta, aby prečkala nepriazeň počasia kým dôjde rad na jej záchranu
 • vymenili sme zatekajúcu krytinu na streche na 3. bráne
 • kosili a udržiavali areál hradu
 • opravili sme kus muriva v suteréne 3. brány
 • pripravili zámery a projekty na nasledujúci rok

Z 2% za rok 2020 bolo v roku 2021 zrealizované:

 • nakúpil sa stavebný materiál potrebný na zamýšľané práce (rezivo a náradie, spojovací materiál)
 • dokončila sa výmena krytiny na veľkej streche tretej brány
 • zrealizovala sa stavba infostánku
 • zrealizovala sa príprava na osadenie striešky nad vstupom do pivničky pod sýpkou (výroba konzol a ich osadenie)
 • vytlačili sa informačné a propagačné materiály, ktoré sú k dispozícii návštevníkom
 • kosil a udržiaval sa areál hradu

Z 2% za rok 2021 bolo v roku 2022 zrealizované:

 • zrealizovala sa stavba striešky nad vstupom do pivničky v sýpke
 • nakúpilo sa náradie a materiál, potrebný na záchranu hradu
 • spolufinancovala sa obnova južného portálu 3. brány
 • vyčistil sa hrad od náletovej vegetácie
 • vytlačili sa informačné materiály pre návštevníkov hradu
 • spolufinancovalo sa vydanie knihy o hrade

Z 2% za rok 2022 bolo v roku 2023 zrealizované:

 • obnovil sa záklenok a parapet jedného okna vo východnom paláci
 • pokračovalo sa v murovaní pri obnove južného portálu 3. brány
 • začalo sa s obnovou západného portálu 2. brány
 • financoval sa archeologický výskum na hrade a strava pre brigádnikov
 • spolufinancovala sa rekonštrukcia koruny muriva sýpky na južnej stene
 • vytvoril sa nový mobiliár a vybavenie zázemia pre dobrovoľníkov
 • kosilo sa na hrade a v podhradí
 • nakúpilo nové náradie

Ďalej máme v pláne

– pokračovať v čistení a udržiavaní zelene v hrade,
– budovaní úkrytov a liahnisk pre plazy,
– domurovať niektoré ohrozené miesta na hrade
– domurovať nadzemnú časť chodby do podzemia III. brány,
– štúdium archívnych materiálov k histórii hradu a ich publikácia
– stabilizácia stien západnej veže – 2. etapa
– oprava najviac poškodených častí cesty a úprava chodníkov
– pokračovanie archeologického výskumu 3. brány a pomoc pri sanácii tohto objektu
– a kopu inej práce, ktorá bude potrebná podľa aktuálneho stavu hradu a jeho potrieb

Náš zámer na najbližšie obdobie…formát pdf (19,5 Mb)…

Projekt na rok 2012

Zámer na archeologický výskum v roku 2013

Zámer obnovy sýpky v roku 2014 (1,5Mb)

Zámer obnovy severného paláca v roku 2015 (1,2Mb)

Zámer obnovy celého hradu (celkový návrh)(7,17 Mb)

Naše ďalšie plány závisia od výšky poukázaných prostriedkov z 2%. Veríme, že ste spokojní s použitím vašich príspevkov, pochopíte našu situáciu a potreby hradu a že aj vy prispejete svojou čiastkou k záchrane a propagácii hradu, na ktorý sa dlhodobo zabúdalo.

Vopred ďakujeme za vašu ochotu a podporu našich cieľov. Veríme, že keď najbližšie prídete na hrad Čabraď, budete spokojní z jeho premeny.

Pár malých kvapiek vody urobí oceán – skúsme to aj s vašimi 2%mi