Rok 2012

Na rok 2012 záchranu hradu podporil

Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis

loga


Základné údaje:

Názov projektu:

Horúca malta – dedičstvo našich predkov

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– zamurovávanie kavern v murivách hradu,
– domurovanie okenných záklenkov,
– doplnenie malty v líci štítovej hradby
Celková výška grantu:

973,-

Pridelená suma:

800,-

Naša spoluúčasť:

173,-

Opis projektu:

Cieľom projektu je oboznámiť záujemcov so starými tradičnými remeselnými postupmi a naučiť ich tak k úcte k dielu našich predkov. Cielenými zásahmi na hradnej ruine sa dobrovoľníci nie len naučia murovať s kameňom za použitia horúcej malty, ale sa aj pomôže samotnej pamiatke, čím sa zvýši šanca na jej zachovanie pre ďalšie generácie. Zlepšenie technického stavu hradu zvýši tiež bezpečnosť návštevníkov a prispeje k udržaniu vhodných životných podmienok pre plazy, ktoré tu majú domov.
Z grantu budú hradené náklady, ktoré vzniknú zakúpením materiálu potrebného na záchranu hradu – fúriky, vápno, muráske kladivá, ochranné rukavice, nádrže na vodu, ako aj strava dobrovoľníkov. Všetky práce budú vykonávané svojpomocne a bezplatne.


Zhrnutie výsledkov:

Počas realizácie projektu sa zúčastneným dobrovoľníkom podarilo zrekonštruovať tri strieľne vo východnom opevnení a v budove čeľadníka, zamurovala sa diera v základe exteriéru západnej hradby, zamurovala sa kaverna v 1. bašte a v líci štítovej hradby. Použili pri tom zabudnutú technológiu – murovanie horúcou maltou z nehaseného vápna. Zároveň sa experimentálne použila horúca malta na zhotovenie interiérovej omietky v II. bráne, ak sa osvedčí, použije sa na omietanie celého interiéru. Takto sa za murárov „vyučilo“ dokopy 9 dobrovoľníkov (z toho 5 zahraničných), ktorí zvládli základy práce s kameňom. Realizáciou projektu sa prispelo k zlepšeniu technického stavu hradu a k bezpečnosti návštevníkov.
Počas realizácie projektu sa na murovanie odhodlalo dokopy 9 dobrovoľníkov, ktorí viac menej úspešne zvládli techniku kladenia kameňa a jeho spájanie s horúcou maltou. Z nich 5 bolo zahraničných študentov. Ostatní, ktorí to po vyskúšaní vzdali, lebo im to nešlo až tak dobre, sa zapojili aspoň do vypĺňania hmoty v murive (mimo líce múru, ktoré je najnáročnejšie na ukladanie kameňa), prípadne pripravovali maltu a nosili vytriedený kameň. Takto sa získalo dosť odborne zaškolených dobrovoľníkov, ktorí sa nestratia pri žiadnej práci s rekonštrukciou pamiatok.
Náhodní návštevníci hradu, ktorí videli dobrovoľníkov pri práci, boli nadšení a mnohí prejavili ochotu sa zapojiť do prác, či už hneď, alebo v ďalšej sezóne. Tak sa myšlienka dobrovoľnej práce na kultúrnej pamiatke rozšírila aj mimo našu komunitu. Niektorí z dobrovoľníkov priviedli na workshopy aj svoje deti a tie tak mali vo svojich rodičoch nasledovania hodné príklady.
Workshopov na hrade Čabraď sa zúčastnilo spolu 61 dobrovolníkov nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín – Anglicka, Talianska, Čiech, Austrálie…, ktorí dokopy odpracovali 1 622 brigádnických hodín.