Rok 2014

Na rok 2014 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – aby sa nám sýpka nerozsypala.

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– zamurovávanie kavern v murivách hradu, prioritne v objekte sýpky
– domurovanie okenných záklenkov,
– doplnenie vyplavenej malty v klenbe pivničky pod sýpkou
– zhotovenie pultovej striešky nad touto pivničkou
Celková výška grantu:

1 888,00 €

Pridelená suma:

1 452,00

Naša spoluúčasť:

436,00

Opis projektu:

Projekt je pokračovaním série predchádzajúcich projektov zameraných na sanáciu drobných statických porúch. V roku 2014 je cieľom budova sýpky, ktorá je najmladšou stavbou hradu s veľmi subtílnymi stenami. Tie sú ohrozené postupným rozpadom okenných klenieb a bývalých trámových káps pôvodného stropu. Ich spevnením a zamurovaním sa zachráni táto pomerne dominantná a rozmerná stavba pred úplným rozpadom. Súčasťou projektu je aj zhotovenie pultovej ochrannej striešky nad malou pivnicou v južnej časti sýpky, pretože je vážne ohrozená rozpadom. Dažďová voda totiž už úplne vymyla maltu z klenby. Tá bude v rámci projektu doplnená, ale ďalšie zatekanie vody je už neprípustné.

Z grantu budú hradené náklady, ktoré vzniknú zakúpením materiálu potrebného na záchranu hradu – nehaseného vápna a reziva, ako aj strava dobrovoľníkov. Všetky práce budú vykonávané svojpomocne a bezplatne.


Už na prvom workshope sa rozbehli práce na záchranu hradnej sýpky – najprv sa urobili prípravné práce, ako odstránenie sutín z južnej časti sýpky, príprava kameňa a piesku, zhotovili sa debnenia na klenbu a murárske lavičky.
Na nasledujúcich workshopoch sa už murovalo, najprv sa doplnila veľká diera v klenbe pivničky, následne začala dopĺňať malta medzi klenbovými kameňmi v smere od vchodu ku zadnej stene. Ďalšia skupina rekonštruovala trámové kapsy bývalého stropu.
V lete sa zhotovila pultová strecha nad pivničkou, zatiaľ provizórne zakrytá celtou – strešná fólia sa dokončí začiatkom októbra, nakoľko až vtedy bude k dispozícii elektrocentrála, potrebná na natavenie fólie. Pri odstraňovaní sutín zo severovýchodného rohu budovy sme zistili, že je v základe múru rozsiahla kaverna, ktorá sa prednostne domurovala, lebo už dochádzalo k nakloneniu múru. Zrekonštruovali sa tiež dve chýbajúce tehlové klenby okien, aby nedošlo k deštrukcii murív nad nimi. Na poslednej septembrovej brigáde sa dokončili zvyšné trámové kapsy.
Celý priebeh realizácie prác komplikovalo počasie, nezvyčajne daždivé, kvôli ktorému sa často prerušovalo murovanie, prípadne voda vyplavovala čerstvú maltu. Korunu všetkému zasadil nejaký vandal, ktorý nám cez noc vypustil 1000 litrovú nádrž na vodu, potrebnú na murovanie. Museli sme vodu potom prečerpávať z druhej nádrže na vzdialenom konci hradu a čakať, kým naprší do vypustenej. Neustále technické problémy s terénnym autom, potrebným na zásobovanie materiálom, stravou a pitnou vodou vyčerpali zdroje, ktoré sme mali odložené na nákup lešenia. Tak sa nedalo realizovať premurovanie dvoch klenieb okien na hornom poschodí, nakoľko rebríky, čo sme mali k dispozícii na toto nepostačovali. Táto úloha sa preto presunula na nasledujúcu sezónu ako prioritná.
Chcel by som vyzdvihnúť obetavosť a nasadenie všetkých dobrovoľníkov, zapojených do prác. Napriek nepriazni počasia, nepohodliu a náročným podmienkam práce, odviedli kus roboty. Pracovali s nasadením života – jeden dokonca muroval aj so zlomenou nohou, ako zistil po príchode domov, keď navštívil lekára pre stupňujúce sa bolesti. Počas realizácie projektu sa odpracovalo dokopy …brigádnických hodín a do projektu bolo zapojených …dobrovoľníkov. Nepriamymi účastníkmi bolo 10 maďarských študentov archeológie, ktorí sa v čase realizácie projektu na hrade nachádzali a mali možnosť vidieť v praxi pôvodnú technológiu horúcej malty.