Rok 2015


Na rok 2015 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – severný palác.

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– zamurovávanie kavern a dier v murivách severného paláca – prioritne vstupného otvoru v severnej stene
– čiastočné odstránenie sutiny z interiéru objektu a vyrovnanie terénu
– vytvorenie novej, pohodlnej a bezpečnejšej vstupnej rampy do objektu z nasucho kladených kameňov a sutiny

Celkový rozpočet projektu:

2 120,-€

Pridelená suma:

1 650,-€

Naša spoluúčasť:

470,-€

Trvanie projektu:

18.4. – 30.9.2015

Opis projektu:
Projekt je pokračovaním série predchádzajúcich projektov. V roku 2015 sa zameriavame na objekt severného paláca tak, aby sa zabezpečil bezpečný prechod návštevníkov.
Formou dobrovoľníckych brigád za účasti aj zahraničných dobrovoľníkov by sa prednostne riešil vstup do objektu – prístupová rampa, umožňujúca bezpečné prekonanie výškového rozdielu a sanácia vstupného otvoru (západného okna). Následne by sa riešili ostatné statické poruchy – kaverny, tehlové a kamenné klenby otvorov. Na murovanie sa použije čisto vápenná malta pripravená na mieste z nehaseného vápna – tzv. horúca malta. Dobrovoľníci sa oboznámia s tradičnými technológiami, získajú základné skúsenosti práce s kameňom a murovania.


V roku 2015 sa práce sústredili na sanáciu budovy severného paláca, kde sa počas realizácie projektu zhotovila bezpečná a pohodlnejšia prístupová rampa z nasucho kladených kameňov a sutiny. Vďaka tomu sa do horného hradu dostanú aj starší a menej pohybliví návštevníci, ktorí doteraz museli krkolomne liezť po strmom sutinovom kuželi. Taktiež sa v interiéri paláca odstránením sutiny čiastočne vyrovnal terén, čím sa zároveň získal materiál na murovanie. Domurovali sa menšie kaverny v základoch muriva a rozpadnuté trámové kapsy, ako aj jedna strana okennej špalety, kde už ostáva dokončiť len klenbu. Najväčší objem murovania bol na vstupnom otvore po bývalom západnom okne v severnej stene. Tam sa po začistení zistila rozsiahla kaverna, doteraz ukrytá v zemi. Množstvo archeologických nálezov si vyžiadalo dohľad archeológa, čo spôsobilo zdržanie s prácami, ktoré sa mohli realizovať až po ukončení archeologického výskumu. Tento čas sme využili na vybudovanie náhradného prístupu do horného hradu z východnej strany hradu, nakoľko bolo nemožné dočasne chodiť cez severný palác. Následne sa začalo s murovaním chýbajúceho základu múru v objeme 5,7m3. Až na tomto základe sa dalo pokračovať s murovaním bočných stien otvoru. Podľa požiadaviek KPÚ BB sa najprv naznačilo zubaté ukončenie prerušeného muriva a až následne po dosiahnutí nivelety spodku bývalého okna sa začalo s rekonštrukciou jeho špaliet. I keď sa okno nestihlo dokončiť v plnom rozsahu, už teraz zabezpečuje bezpečnejší vstup do objektu. Po zimnej prestávke sa bude na jeho dokončení pracovať. Motiváciou sú hlavne veľmi pozitívne ohlasy z radov návštevníkov, ktorí prechádzali cez palác počas prác a veľmi ocenili našu snahu a pohodlnejší prístup do horného hradu.
Prácu nám sťažil mimoriadne suchý rok, kedy nám vyše dvoch mesiacov takmer nepršalo a tak nefungovali zberné nádrže na vodu. Tú sme na murovanie museli vyvážať z doliny na hrad každý druhý deň.
Celkový objem domurovaného muriva sa pohybuje okolo 14,41m3.
Samotných prác sa zúčastnilo množstvo dobrovoľníkov z celej Európy – Belgicka, Španielska, Maďarska, Čiech, Ruska a samozrejme aj Slovenska.


porovnanie_01m
Porovnávacia fotografia stavu kaverny pred a po zásahu – pôvodne rozpadnutá trámová kapsa by sa časom zväčšila a ohrozila murivo nad sebou. Po úprave je jasne vidieť jej pôvodný tvar a spevnilo sa murivo.
porovnanie_02m
Porovnávacia fotografia stavu kaverny pred a po zásahu – rozsiahla diera v murive v severozápadnom rohu objektu s následnou prasklinou cez celý múr bola vyplnená tak, aby nedochádzalo k postupnému zväčšovaniu diery.
porovnanie_03m
Stav menšej kaverny v západnom múre pred a po rekonštrukcii – jej vyplnením sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu okolitého muriva.
porovnanie_04m
Stav druhej kaverny v západnom múre pred a po rekonštrukcii. Do bývalého otvoru po tráme bolo vložené drevo a následne obmurované novým murivom tak, aby už nedochádzalo k rozširovaniu diery.
porovnanie_05m
Porovnanie stavu kaverny v exteriéri severného múru pred a po rekonštrukcii – chýbajúce lícne murivo svojim rozpadom ohrozovalo celkovú stabilitu muriva. Jeho doplnením sa zabránilo rozsiahlejšiemu poškodeniu.
porovnanie_06m
Stav vstupného otvoru bez rampy a stav po zásahu a dobudovaní vstupnej rampy. V roku 2016 sa domuruje zvyšok otvoru.
vyznacenie_rozsahu_m
Vyznačenie rozsahu domurovaného muriva vo vstupnom otvore (kompozitný snímok)


A ešte pár fotografií z realizácie: