Rok 2016


Na rok 2016 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – pokračovanie obnovy severného paláca.

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– zamurovávanie kavern a dier v murivách severného paláca – prioritne vstupného otvoru v severnej stene, kde sa domuruje horná časť otvoru
– čiastočné odstránenie sutiny z interiéru objektu a vyrovnanie terénu
– zrekonštruuje okenný otvor v západnej stene
– zamuruje kaverna v exteriéri východnej steny

Celkový rozpočet projektu:

1 820,-€

Pridelená suma:

1 500,-€

Naša spoluúčasť:

320,-€

Trvanie projektu:

15.4. – 30.9.2016

Opis projektu:
Projekt je pokračovaním série predchádzajúcich projektov. V roku 2015 prebehli prvé záchranné práce na objekte severného paláca. V tomto roku sa zameriame na stabilizáciu ďalších častí objektu – prioritne sa bude dokončovať vstupný otvor tak, aby sa zabezpečil proti rozpadu. Vďaka získanému lešeniu sa budú môcť  rekonštruovať aj murivá, ktoré doteraz neboli dostupné. Na murovanie sa použije čisto vápenná malta pripravená na mieste z nehaseného vápna – tzv. horúca malta. Dobrovoľníci sa oboznámia s tradičnými technológiami, získajú základné skúsenosti práce s kameňom a murovania. Do prác budú zapojení aj zahraničný dobrovoľníci v rámci medzinárodného tábora. Spoznajú tak našu kultúru, pamiatky.


Projekt sa rozbiehal zo začiatku pomaly, pretože v začiatku bol nedostatok školených murárov, ktorí by vedeli viezť ostatných. Nakoniec sa problém podarilo vyriešiť a zaučiť na celkom slušnej úrovni ďalších dvoch dobrovoľníkov, ochotných obetovať svoj voľný čas pre záchranu hradu. Po zakúpení a dovoze piesku na hrad sa podarilo eliminovať časovú stratu o čas potrebný na ťažbu piesku – ten čas sa mohol venovať realizácii murovania. Najviac nás prekvapil rozsah kaverny vo východnej stene severného paláca, kde až 4/5 otvoru boli ukryté v zemi a kaverna siahala až na druhú stranu múru. Taký rozsah si vyžiadal archeologický výskum a tak sa práce realizovali s posunom – ale vďaka obetavosti zúčastnených sa domurovanie stihlo. Zatiaľ sa realizovala oprava múru vo vstupnej chodbe do podzemia 3. bány, ktorého rozpadom by došlo k jej zavaleniu. Taktiež sa vykresal drevený trám a osadil sa do kaverny v južnej stene severného paláca čím sa stabilizovalo okolité murivo. Samotných záchranných prác sa zúčastnili dobrovoľníci z rôznych krajín – Slovenska, Maďarska, Čiech, Ruska, Nemecka, Taiwanu, Španielska, Fínska, Dánska a Srbska. Podarilo sa nám tak spropagovať našu krajinu, kultúru, históriu a hlavne tento nádherný hrad aj v zahraničí.


A ešte pár fotografií z realizácie:


A pridávame ešte jedno video z realizácie: