Rok 2013

Na rok 2013 záchranu hradu podporil
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

loga

Základné údaje:

Názov projektu:

Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď

Aktivity projektu:

Záchrana hradu Čabraď a zaučenie dobrovoľníkov do murárskeho remesla, zvýšenie ich manuálnej zručnosti pri práci s kameňom.
– zamurovávanie kavern v murivách hradu,
– domurovanie okenných záklenkov,
– stabilizácia vybraných statických porúch
Celková výška grantu:

1 153,33

Pridelená suma:

1 000,-

Naša spoluúčasť:

153,33

Opis projektu:

Pomerne rozsiahla hradná ruina vyžaduje množstvo práce a nemalé finančné prostriedky na jej záchranu. Za 14 rokov záchranných prác sme sa naučili, že rozdelením prác na etapy a čiastkové projekty sa dá dosiahnuť konsolidácia stavu aj s minimálnymi finančnými zdrojmi. Úspešným príkladom môže byť minulý rok zavŕšené zastrešenie 3. brány, kde najprv prebehla v roku 2009 provizórna izolácia klenby suterénu, následne sa realizovali čiastkové čistiace práce, statický a stavebno-historický prieskum a nakoniec v roku 2012 sa spoločnými silami združenia Rondel a obce Čabradský Vrbovok realizovala pultová strecha.
Počas roka sa budú realizovať pracovné workshopy pre dobrovoľníkov, zamerané na stabilizáciu statických porúch – domurovanie dier a prasklín v murivách hradu, dopĺňanie častí murív. Dobrovoľníci zapojení do prác budú za pomoci horúcej malty pracovať na vybraných ohrozených častiach hradu, aby tak pokračovali v predchádzajúcich úspešných projektoch z minulých rokov. Bez týchto drobných stavebných zásahov hrozí, že v začiatkoch drobné statické poruchy prerastú do kritického ohrozenia objektu pamiatky.

Z grantu budú hradené náklady, ktoré vzniknú zakúpením materiálu potrebného na záchranu hradu – nehaseného vápna, ako aj strava dobrovoľníkov. Všetky práce budú vykonávané svojpomocne a bezplatne.


Vyhodnotenie projektu:

Projekt sanácie vybraných statických porúch murív hradu CABRAD začal po jarnom odmäku, kedy sa ukázali nové miesta, ktoré si vyžadovali akútnejší zásah, mimo plánovaný rozsah projektu.
Po konzultácii s príslušným KPÚ sa tak upravili zamýšľané zásahy s cieľom maximálne zachovať hmotu stavby. Vďaka tomu sa podarilo stabilizovať ohrozené nárožie budovy v hradnom jadre, spevnila sa nádvorná stena hradného paláca a domurovala časť chýbajúceho líca múru torza 4. brány, ktorý padal priamo na chodník. Tiež sa zrealizovala rekonštrukcia klenby otvoru v 3. bráne a spevnil sa nábeh klenby na južnom pilieri portálu 3. brány. Realizáciou projektu sa zvýšila bezpečnosť návštevníkov, zlepšil sa stav ruiny.

Počas 7 workshopov sa dokopy odpracovalo 1963 dobrovoľníckych hodín. Workshopov sa zúčastnilo 75 dobrovoľníkov, pričom najmladší mal 17 a najstarší 51 rokov. Projektu sa priamo zúčasnilo 8 zahraničných dobrovoľníkov (2x Rusko, 2x Kórea, Maďarsko, Francúzsko, Česko, Španielsko). Na hrade sa im veľmi páčilo a možnosť pracovať pri záchrane kultúrneho dedičstva vrelo uvítali. Nepriamymi účastníkmi bolo 10 maďarských študentov archeológie, ktorí sa v čase realizácie projektu na hrade nachádzali a mali možnosť vidieť v praxi pôvodnú technológiu horúcej malty.