Rok 2007

V roku 2007 naše združenie získalo príspevok z grantu

„Poklady môjho srdca“, ktorý poskytla Nadácia VÚB.

 

Základné údaje:

Názov projektu:

Hrad Čabraď – zabudnutý klenot.

 

Aktivity projektu:

Oprava strechy zrekonštruovanej vstupnej brány
– zvýšenie sklonu strechy
– výmena poškodenej strešnej krytiny,
– položenie podlahy v objekte vstupnej brány

Požadovaná výška grantu:

162 043,-Sk

Pridelená suma:

162 043,-Sk

Opis projektu: (stručný opis projektu formou eseje)

Ďaleko od civilizácie, ukrytý v lesoch, na strmom kopci ako klenot si tróni starý rozrumený hrad. Z troch strán ho v doline obteká riečka Litava, kľukatiaca sa po Krupinskej planine. V dávnych dobách veľmi významný hrad, ktorý chránil prístup k banským mestám, o ktorý sa veľa bojovalo, bol nakoniec opustený a ponechaný svojmu osudu. Ďaleko od súčasných komunikácií, úplne zmizol z pamäte ľudí, pozná ho len málo ľudí a ešte menej ich tam aj bolo.
Hrad však volá o pomoc. Zub času sa podpísal na rozsiahlej ruine, postavenej z mäkkého kameňa. Postupne sa rozpadá. Našťastie jeho osud nie je ľahostajný skupine nadšencov, ktorí založili občianske združenie, zamerané na jeho záchranu. Spolu s vlastníkom hradu – obcou Čabradský Vrbovok bojujú za každý kameň v múre. Hrad vysekali zo zajatia hustého krovia, upravili chodníky a poopravovali vstup do hradu. Zároveň pomáhajú ochrancom prírody sa starať o prírodnú rezerváciu, vďaka ktorej je hrad obkolesený nedotknutou prírodou.
Obec je však malá a nemá prostriedky na jeho obnovu. Združenie dokáže veľa prác spraviť vo vlastnej réžii, ale nemá dostatok prostriedkov na zakúpenie množstva materiálu. Preto nemôžu už druhý rok dokončiť rekonštrukciu vstupnej brány, aby z nej vytvorili zázemie na ďalšie práce a zároveň ochránili už zakonzervované múry. Na jej dokončenie nie je treba veľa – dorobiť provizórny krov, vymeniť nevhodnú krytinu, osadiť okná a podlahu. Škoda by bolo nepodporiť túto snahu, zvlášť, keď to všetko vykonávajú mladí ľudia dobrovoľne vo svojom voľne, bez nároku na plácu, len pre dobrý pocit a chuť zachrániť naše kultúrne dedičstvo. Dávajú tak nasledovania hodný príklad pre iných. Túto snahu ocení každý, kto premôže svoju lenivosť a priamo na mieste precíti vzrušujúcu a neopakovateľnú krásu hradu a jeho okolia.
Z grantu budú hradené náklady, ktoré vzniknú zakúpením materiálu potrebného na rekonštrukciu brány – drevo na zdvyhnutie a spevnenie krovu, stropu a podlahy do miestnosti nad prejazdom, nová krytina – plastový šindel Eureko, náklady na dopravu, piesok a vápno a propagačné materiály. Všetky práce budú vykonávané svojpomocne a bezplatne.


Zámer:

V rokoch 2002 – 2004 prebehla rekonštrukcia II. vstupnej brány a priľahlej prístavby, zároveň sa konzervovali časti hradieb v okolí. Nad II. bránou bol postavený krov, so sklonom a zakrytý krytinou podľa odporúčania KPÚ. Zakrytie nebolo dokončené, lebo sa plánovalo pokračovanie krovu nad prístavbu. Toto sa doteraz nezrealizovalo pre nedostatok financií na dokončenie.

V roku 2006 došlo k pohrome – vandali rozbili krehkú krytinu strechy (pričom na toto riziko združenie od začiatku upozorňovalo) a následne strechu poškodil silný víchor tak, že nebolo možné poškodené časti opraviť. Tak sa vstupná brána dostala znova do ohrozenia.
Združenie vypracovalo na rok 2007 zámer obnovy, ktorý bol prekonzultovaný a schválený príslušným KPÚ. V zámere boli rozpracované zásahy podľa priorít riešenia a finančných možností združenia. Pri II. vstupnej bráne bola navrhnutá výmena krytiny za vhodnejšiu – nerozbitnú, ľahko vymeniteľnú a estetickú. Zámer bol schválený s dodatkami – výmenu krytiny schválili, no s podmienkou zmeny sklonu strechy a pridanie hrebeňa. Tak vyvstala ďalšia položka, ktorú muselo združenie riešiť. Naskytla sa možnosť získať grant od Nadácie VÚB a tej sa združenie chopilo.

Projekt dokončenia II. vstupnej brány bol rozdelený na dve etapy:
1. etapa – výmena krytiny so zmenou sklonu strechy, osadením okenných výplní a podlahy
2. etapa – zastrešenie prístavby a osadenie okenných výplní s podlahami.

Projekt Hrad Čabraď – zabudnutý klenot je 1. etapou zameranou na výmenu krytiny na II. vstupnej bráne a spevnením krovu spojeným so zmenou sklonu.
Počas tohto projektu sa zrealizujú tieto práce:
– odstráni sa pôvodná nevyhovujúca poškodená krytina
– prestavia a spevní sa pôvodný krov brány (krov v krove), pričom sa zmení sklon strechy na 45-50st., pridá sa 80cm hrebeň strechy, zhotovia sa námätky aby sa vzdialil okraj strechy od muriva.
– položí sa nová krytina (plastový šindel Eureko, ktorý je nerozbitný a nevyžaduje údržbu, má oveľa prirodzenejší vzhľad pre pamiatku a zároveň nezaťažuje krov svojou hmotnosťou)
– zhotovia sa okenné výplne a uzavrie sa interiér miestnosti nad prejazdom brány
– položí sa stropný záklop a drevená podlaha v miestnosti

Rozpočet projektu bol navrhovaný tak, aby všetky prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného na rekonštrukciu, dopravu tohto materiálu na hrad. Zároveň sa rátalo s položkou na propagáciu (zhotovenie materiálov na informačné panely na hrade a putovnú výstavu). Všetky práce na stavbe budú realizované dobrovoľne, bez nároku na mzdu či cestovné. Združenie nemieni ani čerpať financie na administratívne či iné účely – tie sa hradia výlučne z členského príspevku.